خانه / مدیریت استراتژیک (صفحه 2)

مدیریت استراتژیک

آموزش و معرفی ابزار ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل کیس استادی های مدیریت استراتژیک و تحلیل استراتژی رقابتی سازمانها.