خانه / مدیریت بازاریابی / ۱۰ راز پیشـرفت فـروش از زبان فیلپ کاتلر
AlirezaValipour.com

۱۰ راز پیشـرفت فـروش از زبان فیلپ کاتلر

یکی از شاه کلیدهای موفقیت در بازار اقتصادی امروز دنیا توجه به اهمیت مارکتینگ یا بازاریابی است؛ علمی که در یکی دو دهه اخیر با تغییر و تحولات فراوانی روبه رو بوده است و همچنان رموز کشف نشدهای در خود دارد که نیازمند تحقیق و پژوهش است. وقتی صحبت از بازاریابی میشود، محال است نام فیلیپ کاتلر بر زبان نیاید.

فیلیپ کاتلر نیازی به معرفی ندارد؛ ابرمرد دنیای مارکتینگ با بیش از سالها تجربه، فعالیت و پژوهش مفید و سازنده. فیلیپ کاتلر اکنون ۸۴ساله است و در کارنامهاش تالیف بیش از۳۰ جلد کتاب و مقاله جای دارد.

کتاب مدیریت بازاریابی« او به عنوان یکی از منابع آموزشی مفید بیش از ۴۰ سال است که در دانشگاههای معتبر دنیا تدریس میشود و بهعنوان یک کتاب مرجع معتبر بین ۲۰۰ عنوان برتر سایت آمازون شناخته شده و در فهرست ۵۰ کتاب برتر در زمینه تجارت روزنامه فایننشال تایمز جای گرفته است. پدر بازاریابی مدرن با این همه تلاش و تکاپو هنوز سرپاست و همچون کودکی اقصی نقاط دنیا سفر میکند و با تحقیق در هزارتوی زندگی افراد به کشف ابعاد تازهتری از علم بازاریابی میپردازد تا آگاهی هایش را با نسل جوان و نوپا برای ساختن جهانی بهتر و نیکوتر تقسیم کند. این نخبه علم مارکتینگ چندی پیش در ماه می و در بازدید از نمایشگاه اکسپوی میلان که در کشور ایتالیا در حال برگزاری است، با روحیه ای شاد، بانشاط و پرجنب و جوش حاضر شد و پرده از ۱۰ رازی برداشت که اعتقاد دارد در سرمایه گذاری و جذب فرصتهای مالی در وضعیت در حال تغییر اقتصاد امروز دنیا سودمند است. گفت وگوی شبکه تلویزیونی Rai با ابرمرد دنیای مارکتینگ را میخوانید.

 •     آقـای کاتلر، تعبیر شـما از اقتصاد امـروز جهان، اقتصاد آونگی اسـت. فکـر میکنیـد پدیـده جهانـی شـدن باعـث نوسـانات دنیـای اقتصـاد شـده اسـت؟

نمیتوانیــم بگوییــم جهانــی شــدن موجــب بــر هــم خــوردن اقتصــاد دنیــا شــده، چراکــه بســیاری از تولیدکنندههــا در آمریــکا و اروپــا بــا نیروهــای آســیایی، چــرخ صنعــت خــود را میچرخاننــد. بــه نظــر مــن مهمتریــن دلیــل اقتصــاد در حال تغییر ناآگاهــی ســرمایه دار و تولیدکننده از وضعیــت بــازار جهــان مــدرن اســت. هنــوز خیلــی از ســرمایه گذاران از فرصتهــای کشــور خودشــان ناآگاهنــد. ســالانه تعــداد زیــادی تحصیلکــرده رشــته مدیریــت بازاریابــی از دانشــگاههای آمریــکا فارغالتحصیــل میشــوند، امــا تعــداد کمــی از آنهــا هســتند کــه بگوینــد یــک ایــده دارنــد. ایــدهای وجــود نــدارد، چــون شــناختی وجــود نــدارد.

 •     چگونه؟

بایـد خودمـان را از قالـب قدیمـی عرضه و تقاضـا بیـرون بیاوریـم. بهطـور کلی دو قشـر از مـردم هسـتند کـه نیـاز جـدی بـه شـناخت دارنـد؛ قشـر کارگـر و قشـر متوسـط جامعه. قشـر کارگر معمولا هیچ توجیـه اقتصـادی بـرای خیلـی از مخارج خود نـدارد و تنها به فکـر تامین نیازهای روزانـه اسـت. امـا قشـر دوم کـه مـن آنهـا را متوسـط بدبیـن نام گذاشـتهام، در وضعیـت بهتـری بـه سـر میبرنـد و میتواننـد پسانـداز کننـد، امـا بـه دلیل بدبینـی از خـرج کـردن هـراس دارنـد. تفکـر مـدرن یعنـی اینکـه مـا بهعنـوان تولیدکننـده نیـازی را میـان مـردم ایجاد کنیـم و مصرفکننـده متوسـط بدبین را بـه خوشبیـن تبدیـل کنیـم.

 •    فکـر میکنیـد در بـازار امـروز دنیـا چنیـن ریسـکی بـرای تولیدکننـدگان، نتیجـه مطلـوب خواهـد داشـت؟

بـدون شـک هر موفقیتـی نیازمند تغییر اسـت. اصـولا بـه نظـر مـن تنهـا دارایـی بـاارزش یک انسـان میـل بـه تغییر اسـت. من هـر روز تغییر میکنـم، هـر روز ایـده جدیـد دارم و این به من معنـای »بـودن« میدهـد. در زمانـهای کـه هر روز تحولاتـی نـو در جهـان پدید میآیـد، برای مانـدن بایـد از قالبهـای گذشـته رهـا شـد و تجربیاتـی جدیـد به دسـت آورد.

 •  چقـدر بـه حضـور در شـبکه های اجتماعـی اهمیـت قائـل هسـتید؟
 • خیلی. اگر حضور نداشته باشی، یعنی مردهای.

 •  راز پیشـرفت فـروش را در زمانـه تغییرپذیـر امـروز چـه میدانیـد؟

مـن اخیـرا بـه ۱۰ راهکار یـا بهتـر اسـت بگویم ۱۰ راز فـروش دسـت یافتـهام که حتمـا به طور مفصـل در کتابـی بـه آن خواهـم پرداخـت؛ ۱۰ رازی کـه هـر تولیدکننـده و سـرمایهگذاری بـا کمـک آنهـا میتوانـد رشـد چشـمگیری بـه وضعیـت فـروش خـود بدهـد. به عنـوان آخرین یافته هایـم میگویـم:

 1. فرامـوش نکنیـد کـه مـا در عصـر دیجیتـال زندگـی میکنیـم، روشهای سـنتی بازاریابی را کنـار بگذارید.
 2. همیشـه بـرای مبـارزه آمـاده باشـید. این بارحضورتـان بینالمللـی اسـت، نـه محلی!
 3. یـاد بگیریـد کـه خودتـان را از نظـر توانایـی یافتـن فرصتهـای جدیـد، چگونگـی آنالیـز و تحقیـق بـازار، قابلیـت نـوآوری، ارتباطـات  تاثیرگـذار و میـزان فـروش قـوی ارزیابی کنید.
 4. فرصتهـای شـغلی نو در حیطـه کار و تولید خـود را پیدا کنید.
 5. سیاسـتگذاری بـزرگان تجـارت در زمـان خـود را دنبـال کنیـد و خـط مشـی و چگونگی تعییـن اهـداف آنهـا را فرابگیریـد.
 6. از تبلیغـات سـنتی بـه تبلیغـات دیجیتـال تغییـر مسـیر بدهیـد.
 7. مشـتریان خود را بهتر بشناسید. از تحقیقات بـازار گرفتـه تـا مطالعـات جمعیتشـناختی، میـزان شـناخت خـود را افزایـش دهید.
 8. عرصه تولید تا توزیع را جهت یابی کنید
 9. دیجیتال شـدن بـه معنای اسـتخدام فردی بـرای تبلیـغ گذاشـتن روی فیسبوک نیسـت، ذهنتـان را بـه سـمت تحول پـرورش دهید.
 10.   در اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی خلاقانـه عمـل کنیـد و شـیوههای جدیـدی بـرای ایده پـردازی در بازاریابـی محتوایـی marketing Content  آمـوزش ببینیـد. و درنهایـت اگـر مدیـر یـا مشـاور یـا بازاریـاب شـرکتی هسـتید کـه پنـج سـال اسـت از یک شـیوه اجرایـی خاص پیـروی میکنیـد، بدانید کـه بـهزودی ورشکسـت خواهیـد شـد

مطلب پیشنهادی

ارائه الگویی برای باز تعریف مفاهیم بازاریابی

ارائه الگویی برای فرموله کردن تعاریف در بازاریابی: بازاریابی سیاسی، بازاریابی اجتماعی؛ بازاریابی احساسی، بازاریابی ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *