خانه / مدیریت استراتژیک / کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 14 اردیبهشت

کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 14 اردیبهشت

کلاس تحلیل استراتژی – سه شنبه 14 اردیبهشت

home-work1

تحلیل کیس ایرانی

گزارش خود را به صورت انفرادی یا گروهی تهیه و در روز کلاس پرینت شده تحویل دهید.

زمانبندی مراحل پروژه

27 اسفند ارائه گزارش از:

  1. بررسی چشم انداز و ماموریت سازمانها در صنعت مورد بررسی
  2. تهیه چشم انداز و ماموریت برای یک سازمان فرضی
  3. مطالعه تطبیقی بین چشم انداز و ماموریت سازمانهای ایرانی و خارجی

  31 فروردین ارائه گزارش از:

  1. تحلیل عوامل محیط صنعت مورد بررسی
  2. تحلیل استراتژی های سازمانها در صنعت مورد بررسی
  3. مطالعه تطبیقی بین استراتژی سازمانهای ایرانی و خارجی

28 اردیبهشت: ارائه گزارش از:

تدوین استراتژی برای سازمان فرضی و ارائه کل پروژه

درباره ی علیرضا والی پور

مطلب پیشنهادی

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک

تکامل مدیریت استراتژیک و روند تحقیقات مدیریت استراتژیک