خانه / همه چیز درباره کیس استادی / چگونه یک کیس استادی (موردکاوی) بنویسیم؟

چگونه یک کیس استادی (موردکاوی) بنویسیم؟

نوشتن و تهیه کیس استادی (موردکاوی) بسیار چالشی است.

کیس استادی (مورد کاوی) بدون یک چارچوب نظری ممکن است  جزییات قابل توجه و جذابی را در مورد یک سازمان فراهم آورد ولی این جزییات محنای چندانی نداشته باشند.

می توان گفت یک کیس استادی (موردکاوی) بدون یک اتکا بر یک نظریه نوعی داستان اکه هدف خاصی را دنبال نمی کند. لذا اگر کیس استادی (موردکاوی) بر پایه یک چارچوب نظری استوار نباشد برای آنان که خارج سازمان هستند اهمیت چندانی نخواهد داشت، زیرا شرح مفصلی است از فعالیت های سازمانی که خواندن آن فایده ای برای دیگران ندارد. در ذیل نحوه نوشتن یک کیس استادی آکادمیک بر اساس یک چارچوب نظری ارائه شده است. فرمت ذیل برای کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران نیز استفاده شده است.

 

ساختار مورد کاوی

1. اطلاعات اولیه از شرکت

2. تعریف مساله

3. چرا مساله روی داده است؟
• دلیل اول
• دلیل دوم
• دلیل …

4. اثرات مساله بر سازمان
1) اثر اول
2) اثر دوم
3) اثر سوم

5. راه حلها وتصمیمات شرکت برای پاسخ به مساله کدامند؟ (با ارائه منطق برای هرکدام از راه حلهای پیشنهادی)
1) راه حل اول
2) راه حل دوم
3) راه حل سوم

6. راه حل نهایی کدام است و دلایل انتخاب آن چیست؟

7. نقشه عمل برای اجرای راه حل نهایی ( پیش نیازها

8. نتایج بدست آمده کدامند؟
1) نتیجه اول
2) نتیجه دوم
3) نتیجه سوم

9. جمع بندی

ویژگیهای یک موردکاوی خوب:

 • تمامی ابعاد مسئله را برای خواننده تشریح می کند تا خواننده بتواندشرایط واقعی را بهتر درک کند.
 • اطلاعات کافی را برای تصمیم گیری در اختیار خواننده قرار می دهد.
 • خواننده را به تفکر در ارتباط با چیستی، چرایی و پیدا کردن راه حل مسئله ترغیب می کند.
 • کاملا تشریح می کند که تصمیمات گرفته شده در سازمان چگونه و چرا اتخاذ شده اند.
 • راه حلهای پیشنهادی و اتخاذ شده توسط شرکت را می توان بر اساس اطلاعات ارائه شده در مورد کاوی نقد و بررسی کرد.
 • به افزایش توان تجزیه و تحلیل خواننده کمک می کند.
 • یک مدل برای حل مسئله شرکت ارئه دهد
 • الگوی خوبی برای موقیعتهای مشابه می باشد.
 • دلایل ایجاد مسئله، اثرات مسئله بر شرکت، راه حلهای پیشنهادی، شواهد و مستندات را بر اساس مهمترین به کم اهمیت ترین یا بالعکس ارائه می دهد.
 • مساله را دقیق تعریف کند. (موردکاوی را بر اساس تعریف مساله پایه گذاری می شود و در ادامه موردکاوی چیستی، چرایی و چگونکی حل مسئله بررسی می گردد. بنابر این تعریف دقیق و موثر مسائل منجر به درک بهتر موضوع اصلی موردکاوی و جلب توجه خواننده می گردد.)

سه بخش اصلی موردکاوی

چیستی تعریف مسئله واثرات آن  بر شرکت
چرایی دلایل ایجاد مسئله
چگونگی نقشه عمل (مسیر حل مسئله)

راه حلهای پیشنهادی

راه حل نهایی (راه حل انتخاب شده)

اجرای استراتژی

 

 • به همان ترتیب که مشکلات در تعریف مسائل به آن اشاره شده است به همان ترتیب نیز به دلایل ایجادمسائل و اثرات آن اشاره کند.
 • برای درک بهتر خواننده تحلیلی از وضیعت صنعت وبازار شرکت مورد مطالعه ارائه کند.
 • بسیار مهم است که سمت افرادی را که در مقام تصمیم گیری و مسولیت هستند نام ببرد.
 • موضاعات جدید را در برگیرد یا راه حلهای جدیدی را برای مسائل مرسوم ارائه دهد.
 • نشان دهند جدال،مناقشه، مقایسه، تضاد، چالش و دو راهی درتصمیم گیری باشد.
 • شواهد و مستندات لازم برای دلایل وقوع مساله، چگونگی شناسایی اثرات مساله، تایید نتایج بدست آمده ارائه دهد.
 • در بخش انتخاب راه حل نهایی دلایل قانع کننده ای برای رد با انتخاب راه حلهای پیشنهادی ارائه دهد.
 • جدول، نمودار و عکس هایی که بطور مستقیم با مطالب موردکاوی  در ارتباط نیستند ولی اشاره به آنان به درک خواننده از رویدادهای موردکاوی کمک می کند را می توان در قسمت پیوست آورده شوند.
 • عنوان موردکاوی می تواند در برگیرند نام شرکت، بازار یا صنعت، مفهوم و موضوع اصلی مورد مطالعه باشد.
 • درقسمت نقشه عمل از تجزیه و تحلیل فرایند استفاده کند که شامل گامهای مشخص وتعیین شده که در برگیرنده یک بازه زمانی برای حل مسائل است.

نحوه تعیین موضوع موردکاوی:

موردکاوی فرصتی را برای توسعه مهارت های تحلیلی و حل مسئله  بوجود می آورد و همچنین شرایطی را برای استفاده عملی از دانش و مهارت های جدید را در موقعیت های چالش برانگیز فراهم می آورد و خواننده را بطور فعال درگیر فرایند تصمیم گیری می کند. یک موردکاوی در ارتباط با یک مسئله یا مسائل مهم در کسب و کار می باشد و برای اینکه بتوان به آن پاسخ داد می بایست اطلاعات لازم برای نتیجه گیری در ارتباط با مسئله وجود داشته باشد تا خواننده در موقیعت تصمیم گیری قرار داد.

بر این اساس موضوع مورد کاوی می بایست در ارتباط با مسائلی باشد که شرکت شما با آن روبروه است و شرکت اطلاعات لازم را برای نتیجه گیری می تواند اختیار خواننده بگذارد. در غیر اینصورت ویژگی اصلی موردکاوی که همان قرار دادن خواننده در موقیعت تصمیم گیری می باشد نادیده گرفته می شود.

به عنوان مثال موضوع موردکاوی می تواتد در ارتباط با مسائل زیر باشد:

 • استراتژیهای همکاری و مشارکت با رقبا
 • مدل کسب و کار و ایجاد یک استراتژی پایداری
 • پویش فرصت های و استراتژیهای ورود به بازارهای جدید
 • نقش هوشمندی استراتژیک در تدوین و اجرای استراتژیهای رشد
 • ارائه مدلی برای اندازه گیری استراتژیهای پایداری در سازمان
 • نقش هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی
 • نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک
 • و…

در انتخاب موضوع موردکاوی موارد زیر توجه نمایید:

 • موردکاوی می بایست براساس یک موقعیت واقعی از یک شرکت واقعی نوشته شود.
 • موضوعات در ارتباط با مفاهیم استراتژیک باشد
 • به مفاهیم و موضوعات جدید اشاره گردد یا رویکرد جدیدی در ارتباط با مفاهیم مرسوم ارئه گردد (موضوعات تکراری اثر بخشی موردکاوی را کاهش می دهد).
 • موضوعاتی انتخاب گردد که اطلاعات لازم در اختیار نویسنده باشد و بتوان اطلاعات را در موردکاوی ارائه داد.

 

مواردی که در  ارزیابی موردکاوی لحاظ می گردد:

 • وجود یک رابطه علت معلولی باید بین دلایل ایجاد مسئله، اثرات مسئله بر شرکت و راه حلهای پیشنهادی
 • وجود یک رابطه زمانی بین رویدادها
 • موفقیت در تعریف مسئله و دلایل ایجاد آن
 • ارائه راه حلهای پیشنهادی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در موردکاوی
 • استفاده از شواهد، مستندات و مثال برای افزایش قدرت متقاعدکنندگی و اثربخشی موردکاوی
 • استفاده مناسب از اعداد، ارقام، نمودار،جدول و خلاصه گزارشات شرکت(مالی، سالیانه شرکت و… )
 • ارائه اطلاعات لازم به خواننده برای نتیجه گیری در ارتباط با مسئله (خواننده در موقیعت تصمیم گیری قرار دهد).
 • اشاره مورد کاوی به موضوع و مفاهیم جدید یا ارئه رویکرد جدیدی در ارتباط با مفاهیم مرسوم
 • عدم ارائه اطلاعات نامرتبط و غیر ضروری در ارتباط با موضوع اصلی موردکاوی
 • تشریح تمام ابعاد مسئله را برای خواننده (قرار دادن خواننده در شرایط واقعی)
 • موردکاوی ارائه شده به کنفرانس نباید در کنفرانس های دیگر یا مجلات دیگر ارائه یا چاپ شده باشد.

صفحه عنوان کیس

 • عنوان موردکاوی (عنوان موردکاوی (می تواند در برگیرند نام شرکت، بازار یا صنعت، مفهوم و موضوع اصلی مورد مطالعه باشد)
 • شرکت مورد مطالعه
 • بازه زمانی موردکاوی
 • بیوگرافی کوتاه از نویسندگان:
 • نام و نام خانوادگی نویسند، مدرک تحصیلی،دانشگاه محل تحصیل، عنوان شغلی،محل کار، نوع ارتباط با شرکت مورد مطالعه،
 • نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره همراه نویسنده مسئول

صفحه خلاصه مدیریتی

 • خلاصه موردکاوی
 • واژگان کلیدی
 • موضوعات تحت پوشش در کیس استادی
 • مخاطبان کیس استادی
 • موارد آموزشی مورد انتظار پس از مصالعه کیس استادی

درباره ی علیرضا والی پور

مطلب پیشنهادی

چگونه یک خلاصه مدیریتی برای کیس استادی (مورد کاوی) بنویسیم

خلاصه مدیریت بسیار مهم است و به انداز کل گزارش ارزش دارد. این قسمت باید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *